شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
توزیع نیروی برق شمال کرمان

از سوی مدیر عامل شرکت توانیر جناب آقای مهندس حائری در بازدید از پروژه های روشنایی شهر زرند که در حوزه شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان می باشد از مدیریت شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس جناب آقای مهندس مستاجران به پاس به کارگیری سامانه های خورشیدی برای پروژه روشنایی شهر زرند که بعنوان شهر انرژی های پاک نام گرفته است، با اهداءلوح، تقدیر به عمل آمد.

تقدیر توزیع نیروی برق شمال کرمان