شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
بازدید سفیر ویتنام

بازدید دکتر نگوین هونگ تک سفیر ویتنام از کارخانه شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس