شماره های تماس: 36204848-031

031-36204848

مهدی مستاجران

مهدی مستاجران

رئیس هیئت مدیره
 
عباس شهریان

عباس شهریان

مدیر کارخانه
 
ابراهیم حیدری

ابراهیم حیدری

مدیر فنی و اجرایی
 
فرهاد مستاجران

فرهاد مستاجران

مدیر عامل