شماره های تماس: 36204848-031

031-36204848

فرهاد مستاجران

فرهاد مستاجران

مدیر عامل
 
مهدی مستاجران

مهدی مستاجران

رئیس هیئت مدیره
 
ابراهیم حیدری

ابراهیم حیدری

مدیر فنی و اجرایی
عباس شهریان

عباس شهریان

مدیر کارخانه