شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
فرهاد مستاجران

فرهاد مستاجران


مدیر عامل
مهدی مستاجران

مهدی مستاجران


رئیس هیئت مدیره
ابراهیم حیدری

ابراهیم حیدری


مدیر فنی و اجرایی
عباس شهریان

عباس شهریان


مدیر کارخانه
دانشنامه احداث