زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

این مقاله توضیحی در مورد نحوه بارگذاری دکل های مخابراتی اعم از مشبک و منوپل یا خودایستا و مهاری میباشد. قسمت عمده آن اقتباس از آیین نامه آمریکایی TIA-EIA-222-F میباشد، فقط با این تفاوت که در تعریف ضریب موقعیت Kz برخلاف آیین نامه مذکور که نوع ناهمواری منطقه نصب دکل را لحاظ نکرده، چهار نوع منطقه لحاظ شده است.

سرعت باد برای شهرهای ایران از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان "بارهای وارد بر ساختمان" بدست آمده است. توضیح این نکته ضروری است که سرعت مبنای باد بسته به اینکه در چه بازه زمانی میانگین­ گیری شده باشد میتواند متغیر باشد؛ در آیین نامه ایران این سرعت با معیار متوسط ساعتی ارائه شده است و برای انطباق آن با آیین نامه آمریکایی که تعریف خاصی از بازه زمانی میانگین گیری سرعت باد یعنی سریعترین مایل (fastest mile) را ارائه کرده، مقداری افزایش یافته اند.

بارگذاری انواع دکل مخابراتی

ضخامت شعاعی یخ نیز از استاندارد "نقشه پهنه­بندی مناطق چهارگانه آب و هوائی کشور" از سری استانداردهای خطوط انتقال نیروی ایران اقتباس شده است.

طراحی دکل های مخابراتی همانند هر سازه فولادی دیگر میتواند برمبنای هر یک از آیین­نامه­های معتبر سازه­های فولادی صورت گیرد؛ با این توضیح که بارگذاری پیشنهادی در این مقاله منطبق بر روش طراحی تنش مجاز (ASD) میباشد.

با توجه به تغييرات سرعت باد در ارتفاع، روش مرسوم براي محاسبه بار باد بر روي دکل ها تقسيم بندي آن به قسمت هاي ارتفاعي مختلف و محاسبه بار باد براي هر قسمت از آن بطور مجزا مي باشد. پس از بدست آوردن بار باد براي هر قسمت از دکل، اين نيرو مي تواند يا به صورت بار گسترده و يا به منظور ساده سازي در مدل کردن به صورتنيروهاي متمرکز در چندين نقطه مناسب در قسمت مورد نظر اعمال گردد. حداکثر ارتفاعي که براي هر قسمت از سازه مي تواند در نظر گرفته شود در مورد دکل هاي مشبک خودايستا 18 متر، در مورد دکل هاي منوپل 9 متر و در مورد دکل هاي مهاري طول دهانه بين مهارها مي باشد.

در محاسبه بار باد اعمالی بر دکل ها بايستي هم اعضاي دکل و هم ملحقات آن از قبيل آنتن ها، نردبان، رک فيدر، فيدرها، تجهيزات روشنايي، پلاتفرم و ... در نظر گرفته شود. ملحقات از نظر بار باد به دو نوع ملحقات خطي (linear) و ملحقات منفرد (discrete) تقسيم بندي مي شوند. ملحقات خطي، ملحقاني از قبيل نردبان و فيدرها هستند که بار باد روي آنها مي تواند به صورت گسترده خطی لحاظ گردد و ملحقات منفرد، ملحقاتي ازقبيل آنتن و پلاتفرم هستند که بار باد روي آن به صورت متمرکز مي باشد.

 

نوشتن دیدگاه