شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848

خم ورق فولاد یک عمل معمول و حیاتی در فعالیت های صنعتی است خم ورق از 2 تا 14 متر به صورت یک تکه تغییر شکلی پلاستیک در خارج از صفحه ورق و ایجاد تغییر در هندسه ورق می باشد. مانند دیگر تغییر شکل های فلز، خم ورق از 2 تا 14 متر به صورت یک تکه نیز، در شکل ورق ایجاد تغییر شکل می نماید به طوری که این تغییر شکل در آینده نیز باقی خواهد ماند. در برخی موارد خم ورق از 2 تا 14 متر به صورت یک تکه ممکن است سبب تغییر ضخامت اندکی در ورق گردد. در اکثر موارد خم ور ق از 2 تا 14 متر به صورت یک تکه سبب بروز هیچگونه اضافه شدن ضخامت در ورق نمی گردد. همچنین از خم 2 تا 14 متر به صورت یک تکه به منظور ایجاد تغییر شکل مورد نظر در خم، جهت ایجاد سفتی و استحکام، تغییر ممان اینرسی ورق، زیبایی ظاهری و از بین بردن تیزی لبه ها استفاده می شود.

آخرین مقالات