شماره های تماس: 36204848-031

031-36204848

تصاویر کارخانه

نمای کارخانه 1
نمای کارخانه 1
نمای کارخانه 3
نمای کارخانه 3
نمای انبـار
نمای انبـار
نمای کارخانه
نمای کارخانه
نمای کارخانه 5
نمای کارخانه 5
نمای کارخانه 6
نمای کارخانه 6
نمای کارخانه 8
نمای کارخانه 8
نمای کارخانه 9
نمای کارخانه 9
برش لوله
برش لوله
نمای تراش قطعه
نمای تراش قطعه
نمای محوطه کارخانه
نمای محوطه کارخانه
نمای انبار
نمای انبار
نمای جوشکاری
نمای جوشکاری
نمای دستگاه پرس برک
نمای دستگاه پرس برک
نمای دستگاه پرس برک 1
نمای دستگاه پرس برک 1
برش CNC
برش CNC
نمای کارخانه 20
نمای کارخانه 20
کیفیت جوش
کیفیت جوش
نمای کارخانه یک
نمای کارخانه یک
نمای کارخانه 23
نمای کارخانه 23
هوا برش
هوا برش
پایه چراغ
پایه چراغ
نمای کارخانه 2
نمای کارخانه 2
نمای کارخانه 28
نمای کارخانه 28
نمای سالن تولیـد
نمای سالن تولیـد
نمای سالن تولید 1
نمای سالن تولید 1
نمای کارخانه
نمای کارخانه
نمای کارخانه
نمای کارخانه