أرقام الاتصال: 983136204848+
  نام و نام خانوادگی سمت ایمیل تلفن تماس
فرهاد مستاجران فرهاد مستاجران مدیرعامل mostajeran@egnpco.com 26420322 - 021
         
مهدی مستاجران مهدی مستاجران رییس هیئت مدیره m.mostajeran@egnpco.com 26420322 - 021
         
ابراهیم حیدری ابراهیم حیدری نائب رییس هیئت مدیره heydari@egnpco.com 36204848 – 031
         
عباس شهریان عباس شهریان عضو هیئت مدیره shahrian@egnpco.com 45642122 - 031