زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

انواع خطوط انتقال از نظر طول:

1-خط کوتاه                                               L<80 Km

2-خط متوسط                                           km<240 Km< SPAN> 80

3-خط بلند                                                L>240 Km

مشخصات الکتریکی خطوط انتقال نیرو :

الف)مقاومت الکتریکی هادی ها                           ه)جریان نامی(In)

ب)راکتانس سلفی(XL)                                   و)سوسپنتانس (B=1/XC )

ج)راکتانس خازنی                                        ز)امپدانس موجی(ZI)

د)ولتاژنامی                                               ح)قدرت طبیعی خط(SIL)

 نیروهای مکانیکی وارد بر خط انتقال نیرو :

  1. وزن هادی ها
  2. وزن یخ
  3. نیروی باد

 دکل (TOWER)، وظیفه نگهداری هادی ها در فاصله معینی از زمین بر عهده دکل ها می باشد که دکل ها باید قادر باشند در بدترین شرایط محیطی وجوی نیروهای مکانیکی وارد بر خود را تحمل نمایند.

دکل انتهایی (Dead End): از دکل انتهایی در انتهای خط انتقال یا مناطق خاص مورد استفاده می گردد.باتوجه به اینکه نیروهای وارد بر این نوع دکل ها یکطرفه می باشد در نتیجه وزن آنها نیز سیگین تر است.نصب زنجیره مقره در این نوع دکل ها باید به صورت کششی باشد.

  دکل انتهایی

آشنایی با خطوط انتقال 

وظیفه سیم محافظ هوایی: به منظور جلوگیری از برخورد صاعقه باهادی های خطوط انتقال از سیم محافظ (Guard (wire استفاده می شود.

فلش واسپان خط: فلش به شکم دادگی خط می گویند و اسپان فاصله بین دو دکل متوالی است و مقدار فلش با مجذور اسپان خط رابطه مستقیم دارد.

علت ارت کردن دکل: چون مقاومت اهمی پای دکل باعث بالا رفتن ولتاژ صاعقه می شود لذا این نقیصه به هنگام نصب دکل با کوبیدن میله های ارت واتصال آنها به دکل از بین رفته وسعی میشود به حداقل ممکن برسد.

تعریف جامپر و محل مورد استفاده از آن: به منظور ارتباط و اتصال الکتریکی هادی های واقع در دو طرف برج انتهایی از هادی جامپر استفاده می شود.در بعضی مواقع در خطوط 63 کیلو ولت از جامپر به عنوان دمپر استفاده می شود.

گالوپینگ: نوعی از ارتعاشات عمودی هادی ها که دارای دامنه زیاد و فرکانس کم می باشد و به هنگام جدا شدن یخ از روی هادی صورت می پذیرد را گالوپینگ یا رقص سیم می گویند.

گنتری: نوعی استراکچر فلزی دروازه ای شکل است که برای ارتباط الکتریکی تجهیزات مختلف به ویژه ارتباط خط با پست مورد استفاده قرار می گیرد.

دمپر یا میرا کننده نوسانات در خطوط انتقال نیرو: برای حذف نوسانات هادی ها در خطوط انتقال از وزنه مستهلک کننده ای به نام دمپر استفاده می شود.

هدف از نصب گویهای رنگی بر روی خطوط انتقال: به منظور مشخص نمودن مسیر خط برای هواپیما وهلیکوپتر

خطوط باندل: به خطوطی که در هر فاز به جای یک هادی از چندین هادی استفاده شده باشد باندل می گویند.

علت افزایش ولتاژ در انتهای خطوط انتقال نیرو

به هنگام بی باری ،کم باری یا باز شدن انتهای خط به دلیل حالت خازنی خطوط انتقال نیرو،ولتاژ انتهایی خط افزایش می یابد که به آن اثر فرانتی می گویند.هر چه طول خط یبشتر باشد بر میزان اضافه ولتاژ در آخر خط افزوده می شود.

 چرا خطوط انتقال نیرو خاصیت خازنی دارند؟

فازهای خطوط انتقال و زمین هر کدام یک هادی و هوای بین آنها یک دی الکتریک محسوب شده و تشکیل یک خازن می دهند. در چگونگی تشخیص خاصیت سلفی یا خازنی خط چنانچه ولتاژ انتهای خط از ولتاژ ابتدای خط بیشتر باشد خط خاصیت خازنی دارد و اگر ولتاژ انتها از ولتاژ ابتدا کمتر باشد خاصیت سلفی دارد. عمل جابجایی فاز برای متعادل نمودن ونیز کاهش خاصیت خازنی فازها نسبت به هم صورت می گیرد.

علت افزایش ولتاژ در بعضی موارد در شبکه توزیع

در بعضی مواقع ولتاژ یک شبکه فشار ضعیف بالا رفته ومی تواند باعث خطراتی شود که علت این پیشامد ها میتواند:

  1. در اثر رعدو برق باشد
  2. به علت اتصال شبکه فشار قوی به فشار ضعیف باشد
  3. به علت خروج خازن از شبکه در مواقعی که بار شبکه کاهش می یابد باشد

اتصال هادیهای خطوط انتقال نیرو به دکل

برای اتصال هادی های خطوط انتقال نیرو به دکل وایزوله نمودن هادیها از دکل از مقره استفاده میشود .البته ذکر این نکته ضروری است که انتخاب تعداد مقره به سطح ولتاژ بستگی دارد.

نوشتن دیدگاه